Obchodní podmínky

POZOR - obchodní podmínky jsou právě ve rekostrukci...

Pravidla obchodu - obchodní podmínky

 1. Kontaktní údaje prodávajícího (dodavatele)

Název: Ing. Zdeněk Nepustil (OSVČ)
Trvalé bydliště, fakturační a korespondenční adresa, místo podnikání: Palackého 2421/9, 352 01 Aš, Česká republika
IČO: 73677451, neplátce DPH
Telefon: +420 732 140 323
Email: info@dobrecaje.cz (e-mail můžete napsat rovnou z e-shopu)
Seznam provozoven: e-shop nemá kamennou prodejnu ani jinou provozovnu
Provozní doba: e - shop má nepřetržitou provozní dobu 
Webová adresa e-shopu: www.Gabaron.cz (Dobré čaje pro inspiraci, pohodu a lepší zdraví® - NepustilTea)

 1. Informace

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.
Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby.
Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.
Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.

 1. Cena a doručení zboží, způsoby platby

Prodávající dodá kompletní zboží kupujícímu v dohodnutých termínech. Není-li termín dohodnut, pak platí:
1. zboží jež je skladem (u zboží je uvedeno "skladem") - dodání cca do 7 - 10 dnů od potvrzení objednávky, pokud u jednotlivého zboží není uvedena jiná lhůta dodání, důvodem delší lhůty dodání zboží může být časté cestování prodávajícího, 
2. zboží jež je na cestě z Thajska (u zboží je uveden datum pravděpodobné dostupnosti, tj. "měsíc a rok" nebo "právě na cestě") - dodání v přiměřené lhůtě po naskladnění,
3. zboží jež je přechodně doprodáno, je chystáno k prodeji v příštích měsících a je známá jeho prodejní cena (u zboží je uvedeno "přechodně nedostupné") - po naskladnění, dle předchozí dohody s kupujícím (pozn.: zboží tohoto charakteru lze objednat s tím, že je objednávka prodávajícím chápána jako rezervace zboží, prodávající se včas před expedicí zboží kupujícímu ozve a odsouhlasí si trvající zájem a konečný rozsah dodávky),
4. bazarové zboží a zboží ve výprodeji (u zboží je uvedeno "bazar/výprodej") na které se vztahuje omezená nebo žádná záruka a které může být dodáno ve lhůtě delší než 7 dnů (obvykle je umístěno mimo hlavní sklad prodávajícího),
5. zboží je připravováno k prodeji (u zboží je uvedeno "právě v přípravě").

Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval. Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, odešle prodávající kupujícímu ihned po převzetí zboží, nejpozději do dvou dnů od převzetí zboží spotřebitelem. Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit.

Kupující si volí způsob platby v průběhu vyplňování objednávky. Se způsobem platby je svázán způsob převzetí zboží. Za zboží je možno platit:

 1. hotově při převzetí od dopravce (dobírka)
  2. hotově při osobním převzetí od prodávajícího, 
  3. převodem předem nebo převodem po obdržení zboží (platba po obdržení výzvy nebo dle vzájemné dohody).

  Při bankovním převodu kupující uhradí celkovou cenu ve prospěch účtu 213604078/0300, kdy variabilní symbol (VS) je číslo objednávky, při volbě platby předem provede kupující platbu až na základě výzvy prodávajícím (e-mail s potvrzením dostupnosti zboží a sdělením pokynů k platbě). 

  Osobní odběr na korespondenční adrese prodávajícího je možné pouze po předchozí dohodě.

Doručením zásilky na dobírku se rozumí dodání Českou poštou nebo jiným dopravcem, dle aktuálních podmínek dopravce.

Způsob dodání (převzetí) zboží a cena za doručení (aktuální stav platný od 04.01.2021):
1. při hodnotě zboží v objednávce nižší, než 999,- Kč je zásilka odeslána způsobem zvoleným objednatelem (dopravcem PPL nebo Českou poštou, dobírka, platba předem),
2. při hodnotě zboží v objednávce alespoň 999,- Kč lze zvolit dopravu zdarma (dopravcem PPL, platba předem),
3. pokud si objednatel přeje obdržet zásilku poštou jako dobírku s dodáním do druhého dne po dni objednání (tj. službou EMS), je nutno zboží objednat do 10:00 hodin (neplatí pro dny volna, klidu a svátky),
4. jste-li z Aše či okolí (Hranice, Podhradí, Hazlov, Krásná...), doručím vám zboží zdarma osobně a můžete platit hotově.

 1. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

Kupující může odstoupit od smlouvy do čtrnácti dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Výjimky: Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že ke splnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.

Vzor formuláře pro odstoupení od smlouvy (ke stažení ve formátu .pdf) je dostupný zde (odkaz v přípravě)
Poučení o možnosti odstoupení od smlouvy (ke stažení ve formátu .pdf) je dostupné zde (odkaz v přípravě).

 1. Práva a povinnosti z vadného plnění

Jakost při převzetí

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

 • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
  • bezplatné odstranění vady opravou;
  • přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
  • vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

 1. Vyřízení reklamace

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, musí uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

Reklamační formulář pro tisk (ve formátu .pdf) (v přípravě).

Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e-mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.

U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

 1. Ochrana osobních údajů

Zpracovávám pouze osobní údaje, které poskytujete v souvislosti s provedením objednávky nebo při registraci do internetového obchodu www.NepustilTea.cz.

Jedná se nejčastěji o tyto údaje: jméno, příjmení, adresa, doručovací adresa, telefon, e-mail, IČO, jméno formy (pokud je objednatelem podnikatel) a dále údaje, které získám prostřednictvím souborů cookies (v případě online služeb). Hlavním důvodem, proč zpracovávám Vaše osobní údaje je, že jsou nutné pro vaší identifikace jako kupujícího, k realizaci a provedení nezbytných účetních operací a zaúčtování vaší platby za nakoupené zboží, za účelem správné dodávky zboží a ke komunikaci s vámi. Získané údaje dále zpracovávám za účelem provádění analýz a měření s cílem zjistit, jak jsou mé služby používány.
Zpracovávané údaje neposkytuji - v žádné formě (elektronicky, v tištěné podobě apod.) -  třetím stranám. Osobní údaje, které mi poskytnete, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi. 

Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání emailové zprávy na adresu: info@dobrecaje.cz nebo zasláním zprávy (e-mail můžete napsat rovnou z e-shopu). Zrušení souhlasu nemá vliv na zpracování osobních údajů, které zpracovávám na jiném právním základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).

 1. Řešení sporů

  Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách
www.coi.cz.

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

 1. Ostatní

Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí spotřebitel, jímž je člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání. Označením objednatel, odběratel či zákazník se míní kupující.

Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí podnikatel, který na rozdíl od kupujícího při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Označením dodavatel se míní prodávající.

Zásilky do zahraničí
jsou zasílány za cenu skutečného poštovného (obvykle dobírka, případně platba za dopravu při platbě předem), celková cena zásilky je objednateli předem sdělena e-mailem při akceptaci objednávky. Například zásilky na Slovensko jsou zasílány s přičtením poštovného ve výši cca 183 až 290,-Kč, dle celkové hmotnosti. Zboží je zásadně odesláno až po odsouhlasení celkové ceny objednatelem. Platby ze zahraničí je možno provádět na euro účet prodávajícího: AirBank, č. účtu 1712517037/3030, BIC (SWIFT) kód: AIRACZPP, IBAN = CZ8730300000001712517037 

Problematické objednávky a nepřevzaté (nevyzvednuté) zboží
1. prodávající není povinen kupujícímu zasílat zboží opakovaně, pokud si jej od dopravce nevyzvedne nebo jej odmítne převzít,
2. opětovné zaslání je možné, dohodne-li se kupujícím s prodávajícím, k ceně původní zásilky se připočítává cena za opakované zaslání,
3. objednávky zákazníků, kteří si zásilku nevyzvedli a opakovaně zasílají nové objednávky e-shop automaticky přijímá, jelikož neumí rozlišit běžnou objednávku od podvodné. Například se stává, že z adresy (na které si zákazník zásilku nevyzvedl) chodí další objednávky, takové objednávky jsou akceptovány pouze po odsouhlasení ceny a její zaplacení předem (převodem ve prospěch účtu č. 213604078/0300) nebo jinak, dle dohody).

Kvalita zboží a služeb, rok výroby, expirace (trvanlivost)
1. při prodeji se postupuje dle zvyklostí obchodování v ČR a EU, jsou dodržovány příslušné zákony, vyhlášky a nařízení (například týkající se doplňků stravy),
2. za kvalitu zboží ručí prodávající osobně,
3. není-li možno zboží či služby dodat v bezvadné kvalitě, například zboží není v požadovaném množství přechodně skladem apod., upozorní prodávající kupujícího bez zbytečného odkladu, dodávka je uskutečněna v rozsahu dle vzájemné dohody,
4. veškeré čaje a byliny jsou označeny rokem výroby již v názvu,
5. o kvalitě Jiaogulanu se dočtete zde,
6. o kvalitě Momordiky se dočtete zde,
7. o trvanlivosti čajů a bylin najdete informace zde a zde (shelf-life), 
8. různé čaje i byliny mají odlišnou trvanlivost, bohužel česká legislativa tuto skutečnost nezohledňuje a čaje jsou proto při prodeji označeny datumem minimální trvanlivosti (minimální trvanlivost do) 2 roky ode dne prodeje (záruční doba je stejná); pokud je doba trvanlivosti v době prodeje již kratší, než dva roky, je trvanlivost vyznačena jako kratší, dle skutečnosti, u originálně balených výrobků je trvanlivost mnohem delší než zákonem vyžadovaná a je vyražena na balení (obvykle datum výroby MFG a datum spotřeby EXP).

Balení čajů a bylin, hmotnostní odchylky
Čaje a byliny jsou standardně baleny dle uvedených popisů u jednotlivého zboží v e-shopu. Odchylky v netto gramáži se řídí platnou legislativou ČR (netto hmotnost do 50 g včetně = - 5 %, do 100 g včetně = - 3 %, do 200 g včetně a nad 200 g = - 2 %). Jiné balení zboží - než je uvedeno v e-shopu - lze předem dohodnout. Jelikož jsem příznivcem férového obchodu, jsou všechny netto hmotnosti dodávaného zboží v kladných odchylkách (ačkoli na etiketě zboží jsou - musí být - uvedeny odchylky zákonné, tj. záporné).

Označení bio
Některé produkty jsou - na originálních obalech zhotovených v Thajsku - označeny termínem Organic Thailand (thajské bio) či USDA ORGANIC  (bio USA). Nejedná se o značku BIO používanou dle legislativy EU (ČR). Certifikační orgán - TH-BIO-152-THAILAND.

Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

Smlouva a otázky související se řídí českým právem.

Změny obchodních podmínek v jiné, než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny. Prodávají není povinen na změnu obchodních podmínek kupujícího upozorňovat.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 11. 8. 2021.